Normativa

  • DECRETO 66/2014, do 23 de maio, de regulamento da condición de comunidade galega e de centro colaborador da galeguidade, e do Rexistro da Galeguidade e o seu funcionamento.
  • O Diario Oficial de Galicia (DOG) de hoxe publica Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, que entrará en vigor con data de mañá, 5 de xullo de 2013. A nova Lei da Galeguidade foi aprobada o pasado 11 de xuño polo Parlamento de Galicia, tras acadar...
  • Unha vez en vigor a Lei 4/2006 do 30 de Xuño de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Secretaría Xeral da Emigración disponse a publicar a través de Internet, toda a información relacionada coa actividade administrativa da...
  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Ás persoas que traballen ou traballaran nun ou ambos os dous países e aos seus familiares e superviviente. Prestacións incluidas no Convenio Información xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En...
  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Aos traballadores de cada unha das Partes, aos seus familiares e superviventes. ¿Que prestacións se inclúen no Convenio? Información xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En relación con España...
  • Prestacións incluidas no Convenio Información Xeral O Convenio aplícase ás seguintes prestacións: En relación con España: Aplícase ás seguintes prestacións do sistema de Seguridade Social: Prestacións económicas por incapacidade temporal...
  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? As persoas que traballen ou traballaran nun ou ambos os dous países e aos seus familiares e dereitohabientes. ¿Que prestacións se inclúen no Convenio? Información Xeral O Convenio aplícase ás seguintes...
  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Nacionais de cada un dos países firmantes que estén ou estiveran suxeitos á súa lexislación en materia de Seguridade Social en relación coas prestacións que expresamente se indican, así como cos membros das...
  •  ¿A que persoas se aplica o Convenio? Ás persoas que estén ou estiveran sometidas á Lei de Seguro de Vellez ou ao Réxime de Pensións de Canadá ou que traballen ou tiveran traballado en España e ás persoas ao seu cargo e aos seus superviventes. ¿Que...
  • ¿A que persoas se aplica o Convenio? Aos españois e chilenos que traballen ou traballaran nun ou en ambos os dous países e aos seus familiares beneficiarios.  ¿Que prestacións se inclúen no Convenio? Información xeral O Convenio aplícase ás...

Páxinas